Menu

اهداف

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش مي‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادي سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینة بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوري و تحليل اطلاعات و گزينش سبد بهينة اوراق بهادار بین همة سرمایه‌گذاران تقسيم مي‌شود و سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانياً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلية حقوق اجرايي مربوط به صندوق از قبيل دريافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام مي‌دهد و در نتيجه سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمايه‌گذاري کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمایه گذاری

اين صندوق از نوع صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در سهام است و اکثر وجوه خود را صرف خرید سهام و حق‌تقدم خرید سهام می‌کند. از ابتداي ماه سوم فعاليت تا ٦٠ روز مانده به پايان دورة فعاليت صندوق، نصاب‌های زیر براساس ارزش روز دارايي‌هاي صندوق رعایت می‌شود:

شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
١- سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرا بورس ایران و واحدهای سرمایه­گذاری "صندوق­های سرمایه­گذاری غیر از اوراق بهادار" ثبت شده نزد سازمان* حداقل 70% از کل دارایی‌های صندوق
2- سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف يك ناشر** حداکثر 5% از اوراق منتشره ناشر
١-٢ سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و قرارداد اختیار معامله همان سهام حداكثر 10% از کل دارایی های صندوق
    2-2 سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار اول یا دوم فرا بورس ایران و قرارداد اختیار معامله همان سهام حداكثر 5% از دارایی های صندوق
٣ - سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه­بندي شده در یک صنعت حداكثر 3٠% از دارایی های صندوق
٤ - سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در  بازار اول و دوم فرابورس ایران حداکثر 20% از دارایی های صندوق
 5 -واحدهای سرمایه­گذاری "صندوق­های سرمایه­گذاری غیر از اوراق بهادار"***  حداکثر 5% از  کل دارایی‌های صندوق و تا سقف 30%  از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد
 6- سرمایه­گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها  حداکثر 5% از کل دارایی‌های صندوق
 7- اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام  حداکثر 5%  از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
 8- اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام  حداکثر10% از تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام

 

دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان