صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق منتهی به 06-02-1400 1400/02/07
صورت هاي مالي صندوق سرمايه گذاري مشترک عقيق سال مالی منتهي به 99/12/06(حسابرسی شده) 1400/02/05
گزارش عملکرد صندوق سرمايه گذاري مشترک عقيق سال مالی منتهي به 99/12/06(حسابرسی شده) 1400/02/05
گزارش عملکرد صندوق سرمايه گذاري مشترک عقيق سال مالی منتهي به 99/12/06(حسابرسی نشده) 1400/01/14
صورت هاي مالي صندوق سرمايه گذاري مشترک عقيق سال مالی منتهي به 99/12/06(حسابرسی نشده) 1400/01/14
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق منتهی به 06-01-1400 1400/01/08
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق منتهی به 06-12-99 1399/12/10
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق شش ماهه منتهی به 06-06-99 (حسابرسی شده) 1399/12/05
صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق شش ماهه منتهی به 06-06-99 (حسابرسی شده) 1399/12/05
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق منتهی به 06-11-99 1399/11/08
صورت هاي مالي صندوق سرمايه گذاري مشترک عقيق دوره 9 ماهه منتهي به 6 آذر 99-اصلاحی 1399/10/13
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق منتهی به 06-10-99 1399/10/10
صورت هاي مالي صندوق سرمايه گذاري مشترک عقيق دوره 9 ماهه منتهي به 6 آذر 99 1399/10/03
گزارش عملکرد صندوق سرمايه گذاري مشترک عقيق دوره 9 ماهه منتهي به 6 آذر 99 1399/10/03
صورت وضعیت پورتفوی صندوق منتهی به 06-09-1399 1399/09/09
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق منتهی به 06-08-99 1399/08/10
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق منتهی به 06-07-99 1399/07/09
گزارش عملکرد صندوق سرمايه گذاري مشترک عقيق دوره 6 ماهه منتهي به 6 شهریور 99 1399/07/06
صورت هاي مالي صندوق سرمايه گذاري مشترک عقيق دوره 6 ماهه منتهي به 6 شهریور 99 1399/07/06
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق منتهی به 6-06-99 1399/06/12
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق منتهی به 6-05-99 1399/05/13
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق منتهی به 6-04-99 1399/04/16
گزارش عملکرد صندوق سرمايه گذاري مشترک عقيق دوره 3 ماهه منتهي به 6 خرداد 99 1399/04/07
صورت هاي مالي صندوق سرمايه گذاري مشترک عقيق دوره 3 ماهه منتهي به 6 خرداد 99 1399/04/07
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق دوره 1 ماهه منتهی به 06-03-99 1399/03/12
صورت هاي مالي صندوق سرمايه گذاري مشترک عقيق سال مالی منتهي به 98/12/06(حسابرسی شده)-اصلاحی 1399/02/27
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق دوره 1 ماهه منتهی به 06-02-99 1399/02/16
گزارش عملکرد صندوق سرمايه گذاري مشترک عقيق سال مالی منتهي به 98/12/06(حسابرسی شده) 1399/01/31
صورت هاي مالي صندوق سرمايه گذاري مشترک عقيق سال مالی منتهي به 98/12/06(حسابرسی شده) 1399/01/31
صورت هاي مالي صندوق سرمايه گذاري مشترک عقيق سال مالی منتهي به 98/12/06(حسابرسی نشده)-اصلاحی 1399/01/16
گزارش عملکرد صندوق سرمايه گذاري مشترک عقيق سال مالی منتهي به 98/12/06(حسابرسی نشده) 1399/01/11
صورت هاي مالي صندوق سرمايه گذاري مشترک عقيق سال مالی منتهي به 98/12/06(حسابرسی نشده) 1399/01/11
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق دوره 1 ماهه منتهی به 06-01-99 1399/01/10
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق دوره 1 ماهه منتهی به 06-12-98 1398/12/13
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق منتهی به 6-11-98 1398/11/15
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق منتهی به 6-10-98 1398/10/09
گزارش عملکرد صندوق سرمايه گذاري مشترک عقيق نه ماهه منتهي به 98/09/06 1398/10/04
صورت هاي مالي صندوق سرمايه گذاري مشترک عقيق نه ماهه منتهي به 98/09/06 1398/10/04
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق منتهی به 6-9-98 1398/09/10
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق منتهی به 6-8-98 1398/08/14
گزارش عملکرد 6 ماهه صندوق عقیق منتهی به 06-06-1398 1398/08/01
صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق شش ماهه منتهی به 06-06-98 (حسابرسی شده) 1398/08/01
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق برای ماه منتهی به 06-07-98 1398/07/13
گزارش عملکرد دوره مالی شش ماهه منتهی به 6-06-1398 صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق 1398/07/07
صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق شش ماهه منتهی به 06-06-98 1398/07/07
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق برای ماه منتهی به 06-06-98 1398/06/12
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق برای ماه منتهی به 06-05-98 1398/05/14
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق برای ماه منتهی به 06-04-98 1398/04/16
گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به 6-03-1398 صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق 1398/04/05
صورتهای مالی دوره مالی سه ماهه منتهی به 6-03-1398 صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق 1398/04/05
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق سال مالی منتهی به 06-12-1397 (اصلاحی) 1398/03/26
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق برای ماه منتهی به 06-03-98 1398/03/12
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق سال مالی منتهی به 06-12-1397 1398/03/08
صورت های مالی صندوق سرمايه گذاري مشترک عقيق برای سال مالی منتهی به 1397/12/06 1398/02/24
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق برای ماه منتهی به 06-02-1398 1398/02/16
صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق سال مالی منتهی به 06-12-1397 (اصلاحی) 1398/01/24
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق برای ماه منتهی به 06-01-1398 1398/01/15
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق سال مالی منتهی به 06-12-1397 1398/01/11
صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق سال مالی منتهی به 06-12-1397 1398/01/11
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق برای ماه منتهی به 06-12-1397 1397/12/14
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق برای ماه منتهی به 06-11-1397 1397/11/16
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق برای ماه منتهی به 06-10-1397 1397/10/15
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق دوره مالی نه ماهه منتهی به 06-09-97 1397/10/03
صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق دوره مالی نه ماهه منتهی به 06-09-97 1397/10/03
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق برای یک ماهه منتهی به 06-09-1397 1397/09/12
گزارش عملکرد دوره مالی منتهی به 06 -06-1396(حسابرسی شده) 1397/08/20
صورتهای مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به 06-06-1397 صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق(حسابرسی شده) 1397/08/20
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق برای ماه منتهی به 06-08-1397 1397/08/15
گزارش عملکرد صندوق عقیق برای دوره مالی منتهی به 06-06-1397 1397/08/15
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق برای ماه منتهی به 06-07-1397 1397/07/16
صورتهای مالی شش ماهه صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق منتهی به 06-06-1397(حسابرسی نشده) 1397/07/04
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق برای ماه منتهی به 06-06-1397 1397/06/14
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق برای ماه منتهی به 06-05-1397 1397/06/14
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک عقيق برای یک ماهه منتهی به 06تیر ماه 1397 1397/04/16
صورتهای مالی دوره مالی سه ماهه منتهی به 6-03-1397 صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق 1397/04/09
گزارش عملکرد صندوق عقیق برای دوره مالی منتهی به 06-03-1397 1397/04/09
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک عقيق برای یک ماهه منتهی به 06خرداد ماه 1397 1397/03/13
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک عقيق برای یک ماهه منتهی به 06اردیبهشت ماه 1397 1397/02/16
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 06 اسفند1396(حسابرسی شده) 1397/02/15
صورت های مالی سالانه منتهی به 06 اسفند 1396 (حسابرسی شده) 1397/02/15
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک عقيق برای یک ماهه منتهی به 06فروردین ماه 1397 1397/01/21
صورتهای مالی سالیانه منتهی به 6 اسفند ماه 1396 (حسابرسی نشده) 1397/01/08
گزارش عملکرد سالیانه منتهی به 06 اسفند 1396 1397/01/08
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک عقيق برای یک ماهه منتهی به 06اسفند ماه 1396 1396/12/14
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق برای دوره یک ماهه منتهی به 6بهمن 1396 1396/11/29
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق منتهی به 30 دی 1396 1396/11/17
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق عقیق منتهی به 30 آذر 1396 1396/11/03
صورت های مالی نه ماهه برای دوره مالی منتهی به 06 آذر 1396 1396/10/07
گزارش عملکرد نه ماهه برای دوره مالی منتهی به 06 آذر 1396 1396/10/07
صورت های مالی شش ماهه برای دوره مالی منتهی به 06 شهریور 1396 (حسابرسی شده). 1396/08/16
گزارش عملکرد شش ماهه برای دوره مالی منتهی به 06 شهریور 1396(حسابرسی شده) 1396/08/16
صورتهای مالی منتهی به 6 شهریور ماه 1396 (حسابرسی نشده) 1396/07/05
گزارش عملکرد دوره مالی 6 ماهه منتهی به 6 شهریور ماه 1396 1396/07/05
صورت های مالی براي دوره مالي 3 ماهه منتهي به 06 خرداد ماه 1396 (با تایید متولی) 1396/04/10
گزارش عملکرد 3 ماهه براي دوره مالي منتهي به 06 خرداد ماه 1396 1396/04/07
صورتهاي مالي 3 ماهه براي دوره مالي منتهي به 06 خرداد ماه 1396 (بدون تایید متولی) 1396/04/07
صورت های مالی سالانه برای دوره مالی منتهی به 06 اسفند 135 (حسابرسی شده) 1396/02/12
گزارش عملکرد سالانه برای دوره مالی منتهی به 06 اسفند 1395(حسابرسی شده) 1396/02/12
گزارش عملکرد سالانه براي دوره مالي منتهي به 06 اسفندماه 1395 (حسابرسي نشده) 1396/01/14
صورت‌هاي مالي سالانه براي دوره مالي منتهي به 06 اسفندماه 1395 (حسابرسي نشده) 1396/01/14
گزارش عملکرد 9 ماهه برای دوره مالی منتهی به 06 آذر ماه 1395 1395/10/07
صورتهای مالی 9 ماهه برای دوره مالی منتهی به 06 آذر ماه 1395 1395/10/07
صورتهای مالی 6 ماهه برای دوره مالی منتهی به 06 شهریور ماه 1395 (حسابرسی شده) 1395/08/05
گزارش عملکرد 6 ماهه برای دوره مالی منتهی به 06 شهریور ماه 1395 (حسابرسی شده) 1395/08/05
صورتهاي مالي 6 ماهه براي دوره مالي منتهي به 06 شهريور ماه 1395 (حسابرسي نشده) 1395/07/05
گزارش عملکرد 6 ماهه براي دوره مالي منتهي به 06 شهريور ماه 1395 (حسابرسي نشده) 1395/07/05
صورتهای مالی 3 ماهه برای دوره مالی منتهی به 06/03/1395 1395/04/06
گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 6 خرداد ماه 1395 1395/04/05
گزارش عملكرد سال مالی منتهی به 06 اسفند ماه 1394 (حسابرسی شده) 1395/03/12
صورت های مالی سال مالی منتهی به 06 اسفند ماه 1394 (حسابرسی شده) 1395/03/12
گزارش عملكرد براي سال مالي منتهي به 06 اسفند ماه 1394 1395/01/14
صورتهاي مالي براي سال مالي منتهي به 06 اسفند ماه 1394 (حسابرسي نشده) 1395/01/14
گزارش عملكرد 6 ماهه براي دوره مالي منتهي به 06 شهريور ماه 1394 (حسابرسی شده) 1394/11/05
صورتهاي مالي 6 ماهه براي دوره مالي منتهي به 06 شهريور ماه 1394 (حسابرسي شده) 1394/11/05
گزارش عملکرد 3 ماهه دوره مالی منتهی به 06 خرداد 1394 (اصلاحیه) 1394/10/28
گزارش عملكرد 9ماهه براي دوره مالي منتهي به 06 آذر ماه 1394 1394/10/06
صورتهاي مالي 9 ماه براي دوره مالي منتهي به 06 آذر ماه 1394 1394/10/06
گزارش عملکرد 3 ماهه دوره مالی منتهی به 06 خرداد 1394 1394/09/15
صورت های مالی 3 ماهه منتهی به 1394/03/06 (با تأیید متولی) 1394/09/15
صورتهاي مالي 3ماه براي دوره مالي منتهي به 06 خرداد ماه1394 1394/08/10
صورتهاي مالي 6 ماهه براي دوره مالي منتهي به 06 شهريور ماه 1394 (حسابرسي نشده) 1394/08/10
صورتهاي مالي براي سال مالي منتهي به 06 اسفند ماه 1393 (حسابرسي شده) 1394/02/05
صورتهاي مالي براي سال مالي منتهي به 06 اسفند ماه 1393 (حسابرسي نشده) 1393/12/23
گزارش عملكرد براي سال مالي منتهي به 06 اسفند ماه 1393 1393/12/23
گزارش عملكرد 9ماهه براي دوره مالي منتهي به 06 آذر ماه 1393 1393/09/24
صورتهاي مالي 9 ماه براي دوره مالي منتهي به 06 آذر ماه 1393 1393/09/24
صورتهاي مالي 6 ماهه براي دوره مالي منتهي به 06 شهريور ماه 1393 (حسابرسي شده) 1393/08/05
گزارش عملكرد 6 ماهه براي دوره مالي منتهي به 06 شهريور ماه 1393 (حسابرسی شده) 1393/08/05
گزارش عملكرد 6 ماهه براي دوره مالي منتهي به 06 شهريور ماه 1393 1393/06/31
صورتهاي مالي 6 ماهه براي دوره مالي منتهي به 06 شهريور ماه 1393 (حسابرسي نشده) 1393/06/31
صورتهاي مالي 3ماه براي دوره مالي منتهي به 06 خرداد ماه1393 1393/04/03
گزارش عملكرد 3 ماهه براي دوره مالي منتهي به 06 خرداد ماه 1393 1393/04/03
صورتهاي مالي براي سال مالي منتهي به 6 اسفند ماه 1392(حسابرسي شده) 1393/02/07
گزارش عملكرد براي سال مالي منتهي به 06 اسفند ماه 1392 1392/12/24
صورتهاي مالي براي سال مالي منتهي به 06 اسفند ماه 1392 (حسابرسي نشده) 1392/12/24
صورتهاي مالي 9 ماه براي دوره مالي منتهي به 06 آذر ماه 1392 1392/10/08
گزارش عملكرد 9ماهه براي دوره مالي منتهي به 06 آذر ماه 1392 1392/10/07
صورتهاي مالي 6 ماه براي دوره مالي منتهي به 06 شهريور ماه 1392 1392/09/06
گزارش عملكرد 6 ماه براي دوره مالي منتهي به 06 شهريور ماه 1392 1392/08/26
صورتهاي مالي 6 ماه براي دوره مالي منتهي به 06 شهريور ماه 1392 (حسابرسي نشده) 1392/07/09
گزارش عملكرد 3 ماهه براي دوره مالي منتهي به 06 خرداد ماه 1391 1392/07/06
گزارش عملكرد 3 ماهه براي دوره مالي منتهي به 06 خرداد ماه 1392 1392/07/06
گزارش عملكرد 9 ماهه براي دوره مالي منتهي به 06 آذر ماه 1391 1392/07/06
صورتهاي مالي براي سال مالي منتهي به 06 اسفند ماه 1390 (حسابرسي نشده) 1392/06/25
صورتهاي مالي براي سال مالي منتهي به 06 اسفند ماه 1391 (حسابرسي نشده) 1392/06/25
گزارش عملكرد براي سال مالي منتهي به 06 اسفند ماه 1391 1392/06/25
صورتهاي مالي 6 ماه براي دوره مالي منتهي به 06 شهريور ماه 1391 (حسابرسي نشده) 1392/06/25
گزارش عملكرد براي سال مالي منتهي به 06 اسفند ماه 1390 1392/06/25
گزارش عملكرد 6 ماه براي دوره مالي منتهي به 06 شهريور ماه 1391 1392/06/25
صورتهاي مالي 3 ماه براي دوره مالي منتهي به 06 خرداد ماه 1392 1392/03/12
صورتهاي مالي براي سال مالي منتهي به 6 اسفند ماه 1391 (حسابرسي شده) 1392/03/05
صورتهاي مالي 9 ماه براي دوره مالي منتهي به 06 آذر ماه 1391 1391/09/13
صورتهاي مالي 6 ماه براي دوره مالي منتهي به 06 شهريور ماه 1391 (حسابرسي شده) 1391/08/02
صورتهاي مالي 3ماهه براي دوره مالي منتهي به 06/03/1391 1391/03/06
صورتهاي مالي براي سال مالي منتهي به 06/12/1390 (حسابرسي شده) 1390/12/06
صورتهاي مالي 9 ماهه براي دوره مالي منتهي به 06/09/1390 1390/09/06
صورتهاي مالي 6 ماهه براي دوره مالي منتهي به 06/06/1390 1390/06/06
صورتهاي مالي 3 ماهه براي دوره مالي منتهي به 06/03/1390 1390/03/06