مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
صورتجلسه مجمع مورخ 08-10-1398 همراه با نامه تأیید سازمان (اساسنامه ) 1398/11/05
صورتجلسه مجمع مورخ 08-10-1398 همراه با نامه تأیید سازمان (امیدنامه ای) 1398/11/05
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق مورخ98/08/04 راس ساعت 14:00 1398/09/18
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق مورخ98/08/14 راس ساعت 14:00 1398/09/03
اسامی حاضرین مجمع صندوق مورخ 1398/08/14 1398/08/14
اسامی حاضرین مجمع صندوق مورخ 1398/08/04 1398/08/04
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق مورخ98/06/26 راس ساعت 14:00 (اصلاحی) 1398/07/15
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق مورخ98/06/26 راس ساعت 14:00 1398/07/14
اسامی حاضرین مجمع صندوق مورخ 1398/06/26 1398/06/26
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق مورخ1398/03/21 راس ساعت 14:00 1398/04/03
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق مورخ1398/03/21 راس ساعت 14:00 1398/04/02
اسامی حاضرین مجمع صندوق مورخ 1398/03/21 1398/03/21
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق مورخ 08-12-1397 راس ساعت 15:00 1398/03/04
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق مورخ 08-12-1397 راس ساعت 13:00 1398/03/04
اسامی حاضرین مجمع صندوق مورخ 1398/01/05 1398/01/06
اسامی حاضرین مجمع صندوق مورخ 1397/12/08 1397/12/08
صورتجلسه مجمع صندوق عقیق (تصویب ابلاغیه 12020097مورخ28-11-1396سازمان بورس اوراق بهادار) مورخ 20-05-1397 1397/06/17
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق مورخ 06-05-1397(تغییر آدرس) 1397/05/28
فهرست اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 20-05-1397 1397/05/20
صورتجلسه مجمع صندوق عقیق (هزینه برگزاری مجامع) مورخ 27-01-1397 1397/05/10
صورتجلسه مجمع صندوق عقیق (تغییر حق الزحمه حسابرس) مورخ 1397/03/19 1397/04/03
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك عقيق مورخ 26-02-1397راس ساعت 14:00 1397/03/05
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق(تصویب ابلاغیه 12020087سازمان بورس و اوراق بهادار) مورخ 10-11-1396ساعت14 1396/12/26
صورتجلسه مجمع صندوق عقیق (تغییر هزینه نرم افزار) مورخ 96/06/26 1396/07/29
صورتجلسه مجمع صندوق عقیق مورخ 30-02-1396 ساعت 14 1396/03/21
صورتجلسه مجمع صندوق عقیق (تغییرات بند 2ماده 2 امیدنامه و هزینه حسابرس) مورخ 30-02-1396 ساعت 15 1396/03/21
صورتجلسه مجمع (هزینه نرم افزار، حق الزحمه حسابرس و کارمزد متولی) مورخ 07-06-95 1395/07/04
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك عقيق مورخ 23-03-95 راس ساعت 14:00 1395/06/01
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك عقيق مورخ 28-11-94راس ساعت 14:00 1394/12/09
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك عقيق مورخ 10-06-94راس ساعت 10:00 1394/09/18
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك عقيق مورخ 31-06-94راس ساعت 14:00 1394/09/16
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك عقيق مورخ 28-02-94راس ساعت 15:00 1394/06/10
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك عقيق مورخ 23-04-94راس ساعت 15:00 1394/05/27
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك عقيق مورخ 05-05-93راس ساعت 15:00 1393/05/18
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك عقيق مورخ 17-02-93راس ساعت 14:00 1393/02/30
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك عقيق مورخ 07-02-93 راس ساعت 16:00 1393/02/17
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك عقيق مورخ 05-12-92 راس ساعت 15:00 1392/12/12
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك عقيق مورخ 20-09-92 راس ساعت 14:00 1392/11/15
صورتجلسه صندوق سرمايه گذاري مشترك عقيق مجمع مورخ 12-03-92 راس ساعت 14:00 1392/08/07
صورتجلسه صندوق سرمايه گذاري مشترك عقيق مجمع مورخ 08-08-91 راس ساعت 15:00 1392/08/06
صورتجلسه صندوق سرمايه گذاري مشترك عقيق مجمع مورخ 06-06-92 راس ساعت 14:00 1392/06/30
صورتجلسه صندوق سرمايه گذاري مشترك عقيق مجمع مورخ 08-08-91 راس ساعت 14 1392/02/22
صورتجلسه صندوق سرمايه گذاري مشترك عقيق مجمع مورخ 23-02-91 راس ساعت 14 1391/06/25
صورتجلسه صندوق سرمايه گذاري مشترك عقيق مجمع مورخ 07-05-91 راس ساعت 14 1391/06/25
مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك عقيق براي سال متنهي به 6 اسفند ماه 1390 1390/02/23
مجمع موسس صندوق سرمايه گذاري عقيق 1389/10/13