اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/03/21
کل خالص ارزش دارائی ها 1,607,780,334,173 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 75,560,688 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 75,833,722 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 76,074,906 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 21,278

تاریخ آغاز فعالیت:

1389/12/07

مدیر صندوق:

مشاور سرمايه گذاري هدف حافظ

متولی صندوق:

مؤسسه حسابرسي آزمودگان

مدیر ثبت:

كارگزاري حافظ

مدیران سرمایه گذاری:

احسان خاتوني داريان، مهدي خاكسار كهنه شهري، عيسي نوروزيان لكوان

حسابرس:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

enamad