دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 سهم ياسان بهداد 500 %50.00
2 كارگزاری آگاه 300 %30.00
3 گروه اقتصاد سابين 200 %20.00