جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/02/27

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 464,952 89.09 1,637,330 93.7 1,589,382 95.27 1,596,615 96.03
اوراق مشارکت 20,229 3.88 40,302 2.31 40,811 2.45 40,964 2.46
سپرده بانکی 26,262 5.03 43,254 2.48 14,967 0.9 5,509 0.33
وجه نقد 43 0.01 22 0 6 0 6 0
واحد صندوق 157 0.03 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 10,239 1.96 26,465 1.51 23,204 1.39 19,611 1.18
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 199,099 38.15 633,853 36.27 613,388 36.77 619,128 37.24