جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/12/04

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 208,467 88.26 302,266 91.31 352,475 91.81 405,174 89.56
اوراق مشارکت 14,367 6.08 14,606 4.41 15,277 3.98 15,241 3.37
سپرده بانکی 5,563 2.36 7,965 2.41 11,066 2.88 27,326 6.04
وجه نقد 4 0 0 0 0 0 0 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها 7,534 3.19 6,204 1.87 5,089 1.33 4,645 1.03
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 108,586 45.97 127,184 38.42 145,425 37.88 166,107 36.72